Programma

N-VA HEUVELLAND - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019-2025

Inleiding

De N-VA heeft de verandering ingezet. De Verandering werkt. Een mooie Vlaamse landelijke gemeente als Heuvelland verdient een goedwerkend gemeentebestuur dat zorgt voor veiligheid en welvaart. De N-VA heeft bewezen deze bestuursverantwoordelijkheid aan te kunnen. We hebben het programma voor de volgende legislatuur opgehangen aan acht thema’s die volgens de N-VA Heuvelland het best de bekommernissen van de inwoners weergeven.

N-VA Heuvelland heeft gedurende de voorbije 6 jaar gezorgd voor een stabiel bestuur zonder politieke spelletjes, geruzie en gestook. Deze ingeslagen weg willen we verder zetten om de opgestarte en nieuwe projecten efficiënt uit te voeren. Daartoe stelt N-VA Heuvelland het algemeen belang boven partijbelangen of persoonlijke belangen en wil N-VA Heuvelland verder besturen met een sterke bestuursmeerderheid.

De N-VA trekt de kaart van kwalitatief onderwijs, een kind- en seniorenvriendelijke leefwereld en actieve verenigingen. Ook een geoliede buurt- en wijkwerking versterkt de sociale cohesie. Het vrijwilligerswerk in de socioculturele verenigingen is een onmisbare hefboom voor een leefbaar, sociaal, veilig en respectvol Heuvelland.

N-VA Heuvelland wil graag zijn speerpunten voor de komende legislatuur aan de kiezers toelichten.

1.Communicatie met en inspraak van de burger voor een efficiënt bestuur

 

Efficiëntie door participatie staat voor ons centraal.

Met de installatie van de communicatieambtenaar en de integratie van het OCMW in de gemeente zijn er reeds belangrijke stappen gezet. Door de schaalvergroting kan er efficiënter en kostenbesparend gewerkt worden.

De politiek dichter bij de burger: steeds de inwoners betrekken bij alle grote beleidskeuzes d.m.v. inspraakvergaderingen, consultatie van adviesraden, burgerinitiatieven, werkgroepen, …

De taakomschrijving van de communicatieambtenaar permanent verfijnen volgens de noden.  Alle vormen van communicatie gebruiken: infoborden, infokrant, websites, Facebook, internet... én vooral zorgen dat de burger er gemakkelijk zijn weg in vindt en op die manier gemakkelijk in contact komt met de Gemeente!

 

Waar mogelijk samen-aankopen ondersteunen en organiseren.

 

Aandachtspunten daarin zijn:

-Digitaal contact met de gemeentelijke diensten uitbouwen o.a. via nieuwe website
-Modern personeelsbeleid: juiste man/vrouw op de juiste plaats, flexibiliteit, actief absentiebeleid, loopbaanbegeleiding op maat. Projectmatig werken over de diensten heen.
-Bijkomende taken voor het lokale niveau opvangen door een flexibele organisatie.
-Het aankoop- en subsidiebeleid optimaliseren.
-De belangen van de inwoners van Heuvelland verdedigen in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

2 Jeugd en onderwijs verder ontwikkelen

 

N-VA Heuvelland gaat voor een straf lokaal jeugdbeleid met een luisterend oor voor de noden van de jongeren in deze snel veranderende wereld waarin de jeugdconsulent de schakel vormt tussen de jongeren en het lokaal beleid.

 

Aandachtspunten daarin zijn:

-Goede contacten onderhouden met scholen, jeugdverenigingen, sportverenigingen, …
-Bijzondere aandacht voor de noden van kansarme kinderen en jongeren.
-Optimaliseren van de buitenschoolse kinderopvang vóór en na de schooluren en de speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. Daarbij ook kunnen gebruik maken van de schoolinfrastructuur en inrichting.
-Afwerking van de sport- en vrijetijdszone in Wijtschate.
-Opwaarderen van de gemeentelijke speelzones.
-Bijzondere aandacht voor veilige schoolomgevingen.
-Alert zijn voor de specifieke noden van de verschillende leeftijdsgroepen.

 

3 Seniorenbeleid verder uitbouwen

 

N-VA Heuvelland wil senioren ruimte geven om zich te ontplooien in de strijd tegen sociaal isolement door hen te stimuleren om samen te komen over de grenzen van de dorpskernen heen.

N-VA Heuvelland gaat voor de aanstelling van een seniorenconsulent die voorstellen uitwerkt om het seniorenbeleid concreet te maken.

 

Aandachtspunten daarin zijn:

-Plannen van een tweede seniorencongres.
-Efficiënt, toegankelijk en gevarieerd zorgaanbod voor zorgbehoevende bejaarden. Verder uitwerken dagopvang bejaarden (KADO Mesen, toelating om dagopvang in Heuvelland te organiseren, opportuniteiten voor dagopvang in assistentiewoningen Wijtschate en Westouter, …
-Verdere uitbouw van het dorpsrestaurant en de heuvellink. Streven naar laagdrempelige toegankelijke ontmoetingsplaatsen.
-Ontwikkelen van digitale tools voor ouderen. Naar analogie met het BIN (BuurtInformatieNetwerk) opteren voor het WIN (WelzijnsInformatieNetwerk) waar de vragen en de noden kunnen aangemeld worden.
 …

 

4 Mobiliteit en parkeermogelijkheden voor de bewoners

 

N-VA Heuvelland wil initiatieven zoals “De Heuvellink” verder ondersteunen en inzetten op initiatieven die de mobiliteit van de inwoners verbeteren.

Inspelen op de nieuwe initiatieven van De Lijn (pilootproject Westhoek als proeftuin) waar we nu reeds beschikken over een traject waar alle gemeentes worden aangedaan 5 maal per dag, ook tijdens de vakanties.

N-VA Heuvelland wil de parkeermogelijkheden in de dorpskernen voor de bewoners verbeteren met voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners.

Toeristen leiden naar randparkings indien ze voor een volledige dag blijven zoals dit nu al zo is voor evenementen zodat er meer ruimte is voor de bewoners om te parkeren in de omgeving van hun woning. Bijkomende parkeermogelijkheden voor bewoners in de dorpskernen voorzien bv. het “rode” plein in Westouter. Inrichten van één of twee autoparkeerplaatsen als fietsparkeerplaats per deelgemeente naargelang de behoefte.

Verkeersremmers waar nodig aanbrengen of aanpassen om de leefbaarheid van de dorpskernen te verhogen, samen met het natuurvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.

Aanleg van nieuwe fietspaden voor onze schoolgaande jeugd, het woon-werkverkeer, de recreant. We denken ook aan alternatieve fietsroutes, bv. via trage wegen, voor de schoolgaande jeugd en het woon-werkverkeer waar het veilig fietsen is.

 

5. Lokale economie – land-, tuin- en wijnbouw – toerisme

 

Stimuleren van lokale initiatieven rond buurtwinkels en korte keten verkoop.  Ambachten aantrekken om de vitaliteit in de dorpen te verbeteren (starterspremie overwegen). Zoeken naar leegstaande kleine gebouwen waar ambachten mogelijk zijn in de diverse deelgemeenten.

Online ondernemen willen we ook in Heuvelland in de kijker plaatsen. Schrijvers en ook kunstenaars kunnen rustig hun werk doen vanuit Heuvelland.

Heuvelland in de kijker plaatsen als “wijnstreek”.

Een gemeentelijk aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers waar ze met al hun vragen terecht kunnen om samen te zoeken naar oplossingen in een snel veranderende omgeving. Jonge landbouwers steunen om bv meer naar bio-landbouw over te schakelen.

Toerisme verder promoten en initiatieven rond thematentoonstellingen bestendigen.

Een Heuvelland om tot rust te komen en te genieten

Na de vele herdenkingen van WOI willen we dat Heuvelland zich in de toekomst profileert als vredesgemeente en investeert in een lokaal vredes- en duurzaamheidsbeleid. We nemen zelf vredesinitiatieven en steunen bestaande initiatieven. Iedereen “thuis” in Heuvelland zorgt ervoor dat niemand wordt uitgesloten.

 

6 Nette, propere en veilige gemeente

 

N-VA Heuvelland wil inzetten op dorpskernen als gezellige ontmoetingsplaatsen met ruimte om te wonen, te werken en te ontspannen. Veiligheid is levenskwaliteit. De gemeente heeft de plicht de veiligheid van de inwoners te verzekeren en netheid en orde te promoten.

Het landelijk karakter van Heuvelland kan enkel gewaarborgd blijven door het besteden van voldoende aandacht aan de natuur, de leefomgeving en het nemen van voldoende duurzame maatregelen.

Ruimte om te wonen (renovatie van bestaande woningen - nieuwbouw waar nog mogelijk)  zodat jonge gezinnen kunnen blijven en nieuwe aangetrokken worden met stimulans voor hedendaagse moderne architectuur. Stimulans om van gewezen hoevegebouwen co-woningen te maken.

Een degelijk onderhoud van het openbaar domein: wegen, voet- en fietspaden, grachten, bermen... en samen met de landbouwers werk maken van een daadwerkelijk erosiebeleid.

Actieve handhaving rond sluikstorten en zwerfvuil door moderne technologische middelen samen met een strenge aanpak van de overtreders. Tevens verdere actieve sensibilisering hieromtrent naar de vele gebruikers van het buitengebied (wandelaars, wielertoeristen, mountainbikers, wielerwedstrijden, autorally's, festivals, kampeerders...).

Een veilige gemeente kan ook rekenen op een parate brandweer met lokale verankering door het behoud van twee sites in Heuvelland.

Het project "Kosmos" stimuleren tot actie (parking - onderhoud speelsite, ...).

Bebloemingscomité's in elke deelgemeente die de dorpen opfleuren.

Daarnaast verder inzetten op inbraakpreventie en promoten van deelname aan het Buurt-Informatie-Netwerk (BIN).

Aandachtspunten daarin zijn:

-Groenafval in het containerpark blijft gratis.
-Milieudoelstellingen mee realiseren via een lokale vertaling ervan en actief samenwerken met natuurbewegingen en landbouwers
-Optimaliseren van de energie- en waterhuishouding van openbare gebouwen.
-Onderzoeken of de gemeente met de inwoners kan participeren in lokale initiatieven van hernieuwbare energie.
-Verder werken aan een energie-efficiënte infrastructuur en vergroenen van het wagenpark.
-Inwoners stimuleren tot energetische renovatie van bestaande woningen.
-Laadpalen voor elektrische wagens en ook voor fietsen waar privé-oplaadpunten ontbreken.
"Schoolstraten" invoeren waar noodzakelijk en mogelijk
 ….

 

7 Masterplan openbare verlichting

 

N-VA Heuvelland wil het licht weer aansteken in de dorpskernen.

Door te investeren in slimme dimbare LED verlichting kan de openbare verlichting in de dorpskern weer ’s nachts blijven branden. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel en comfort bij de inwoners.

LED verlichting verbruikt beduidend minder wat na de investering een belangrijke besparing oplevert zowel financieel als ecologisch.

N-VA Heuvelland wil investeren om verouderde armaturen met groot verbruik te vervangen. We kiezen voor een gefaseerde uitvoering in de dorpskernen gespreid over meerdere jaren. Een eerste studie van Eandis voor de dorpskern van Dranouter leert ons dat de investering over zeven jaar kan terug verdiend worden ook wanneer de straatverlichting ’s nachts blijft branden.

 

8 Sociaal Heuvelland leeft

 

Ruimte om te wonen, te werken en te leven, … De essentie van het ruimtelijke beleid is het verzoenen van groei (en de veranderingen die daarmee gepaard gaan) met een gezonde leefomgeving.

Van Heuvelland een zorgende en seniorenvriendelijke leefomgeving maken waar het goed, veilig en gezond leven is voor iedere inwoner maar in het bijzonder voor de zwakkeren in onze maatschappij.

De zorgcoach zal zich proactief en interactief bezighouden met de kwetsbare burger.

Opvang van kwetsbare jeugd via het Sociaal Huis mogelijk maken.

Ontwikkelen van digitale tools voor ouderen zoals het Welzijns-Informatie-Netwerk (WIN)

waar men met vragen en noden terecht kan.

De uitwerking van de functie zorgcoach en de coördinator op het departement welzijn zijn een uitdaging voor de komende jaren.