Verkiezingsprogramma N-VA Heuvelland

Op 22 augustus 2012

N-VA Heuvelland 
Denken Durven Doen
   
Voor ons is verandering een terugkeer naar het gezond verstand. Wat goed is moet niet veranderd worden. Wat beter kan moet aangepakt en wat vierkant draait, moet een nieuwe loop krijgen. Zo eenvoudig is dat.

 Maar veranderen doe je niet alleen, daarvoor luister je best naar de bewoners van je gemeente. Want politiek gaat niet over een oplossing-van-het-moment, maar over vooruitzien en vernieuwen. Daarbij zijn alle bewoners en alle deelgemeenten van Heuvelland evenwaardig. 

Onze speerpunten voor Heuvelland zijn net die zaken waar jij je aan ergert: 

1. Mobiliteit en parkeren: veilig vooruitzien 

- Een ruime parkeerplaats aan de rand van de dorpskernen voor toerist en bezoeker.

- Zones voor kortparkeren bij handelszaken als de lokale situatie het toelaat.

- Een beter en permanent onderhoud van wegen, bermen, voet- en fietspaden.

- Gewest- en Provinciewegen moeten door de overheid op tijd in orde gebracht worden.

- Modder door wateroverlast en ijzelvorming moeten onmiddellijk aangepakt worden.

- Over omleidingen, tijdelijke parkeerverboden en werkzaamheden moet tijdig en beter gecommuniceerd worden met de plaatselijke bevolking en de middenstand.

- Zwaar verkeer in de dorpskern moet ontraden worden.

- Beter en frequenter openbaar vervoer in voortdurend overleg met De Lijn. 

2. Gezonde financiën: beter doen met minder 

- De schuldenberg afbouwen zodat de totale schuld per inwoner omlaag gehaald wordt.

- Geen prestigeprojecten, wel de noodzakelijke investeringen.

- Plannen moeten aan haalbaarheid en betaalbaarheid getoetst worden.

- Een ecologisch en energiebesparend beleid voor burgers en zeker voor de overheid.

- Verzaken aan subsidies die uiteindelijk een hoger kostenplaatje meebrengen dan voorzien.

- Ruimte creëren voor bouwgrond en lokale ondernemingen.

- Recreatief verblijfstoerisme promoten.

- Eigen patrimonium goed beheren. 

3. Hoge belastingdruk verminderen:  een noodzaak

We willen toch niet de kampioen van Vlaanderen worden op gebied van gemeentebelasting en opcentiemen? Wij willen de fiscale druk terugbrengen tot het Vlaamse gemiddelde. 

4. Een veilig en net Heuvelland: een basisbehoefte en een basisrecht 

- Als grensgemeente die jaarlijks een belangrijke toelage levert aan de politiezone, vragen wij een strengere controle om inbraken te voorkomen.

- De wijkagent is de vertrouwenspersoon die overlast snel aanpakt.

- Zwerfvuil storten moet strenger aangepakt en bestraft worden.

- Een groene gemeente zorgt ervoor dat snoei- en tuinafval gratis in het containerpark terecht kan.

- Reglementering van jeugdkampen in samenspraak met organisatoren aanpassen.

- Kauwenplaag indijken in samenspraak met wildbeheereenheden.

- Grachten tijdig en grondig onderhouden (gemeentelijke diensten).

- Groenschermen rond bedrijfsgebouwen creëren een meerwaarde voor de omgeving: waarom de landbouwers niet stimuleren om gebruik te maken van de bestaande subsidies hiervoor?

- In alle toeristische centra moeten openbare toiletten voorzien worden. 

5. Inspraak op mensenmaat: het recht van de burger 

- Inspraak op gemeentelijk vlak betekent dat de overheid de burger vooraf raadpleegt, met hem in gesprek gaat en de burger begeleidt in het zoeken naar oplossingen voor zijn concrete problemen.

- Oplossingen komen er maar als men uitgaat van de noden van de burger en niet van de eisen van de overheid. Een advies van de overheid is geen verbod of gebod, de gemeente kan immers zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

- Het bestuur moet zelf naar de burger stappen als een eigendom in gevaar komt door nieuwe reglementeringen. Daarom moet de plaatselijke overheid de inwoners duidelijk en op tijd voorlichten over de ruimtelijke uitvoeringsplannen in de verschillende dorpen. Het is voor de burger niet vanzelfsprekend een dergelijk plan te interpreteren. 

6. Wonen en ruimtelijke ordening: duurzaamheid troef 

- Betaalbare woningen voor alle leeftijdscategorieën, een gezonde mix van bewoners en activering van woonuitbreidingsgebieden.

- Een goede begeleiding van de bouwer of renoveerder vanaf het begin.

- Nu al, en niet na de verkiezingen, een duidelijk standpunt innemen i.v.m. het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Ieperboog-Zuid”. N-VA Heuvelland kiest voor natuurbehoud en natuuronderhoud, er is zeker geen inhaalbeweging nodig voor het al sterk beschermde Heuvellandlandschap.

- Erkenning als Unesco- werelderfgoed: wij staan achter de bescherming van de relicten uit de Eerste Wereldoorlog. N-VA Heuvelland kant zich wel tegen de bescherming van het landschap als oorlogserfgoed. Voorlopige ankerplaatsen die grote gedeelten van de gemeente omvatten kunnen niet verankerd worden in een ruimtelijk plan. Dat zou heel nadelig zijn voor de actieve landbouwers en zou bovendien zware stedenbouwkundige gevolgen hebben voor de bewoners. Heuvelland mag geen reservaat worden! 

7. Ruimte voor senioren: aanpassen aan de noden van de 21ste eeuw 

- Ontmoetingscentra en sportinfrastructuur aanpassen en in de voormiddag openstellen.

- Correct en snel de gesignaliseerde defecten opvolgen in de centra, een gecoördineerd beroep doen op vrijwilligers om sneeuw te ruimen op voetpaden. We willen ons ook inzetten voor de uitbouw van een vrijwilligersnetwerk.

- Premies voor aanpassingen aan de woningen om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te houden en tegelijkertijd uitbreiden van het aanbod rust- en verzorgingscentra en aangepaste wooneenheden.

- Faciliteiten voorzien voor deelname aan sociale en culturele activiteiten, ook buiten de eigen deelgemeente.

 8. Ruimte voor ondernemen: de toekomst van Heuvelland 

- Verdere ondersteuning van de locale economie: landbouw en toerisme.

- We steunen het “Horeca- plan” van N-VA dat het wurgbeleid stopt en de horeca nieuwe kansen geeft.

- De aanleg van een bedrijventerrein waar lokale en nieuwe KMO's zich kunnen vestigen en zo de omstandigheden creëren om nieuwe tewerkstelling te stimuleren en de ontvolking tegen te gaan. Bedrijven die hinder veroorzaken vestigen zich beter niet in Heuvelland.

- Bouw van een bedrijfsverzamelgebouw waar startende ondernemers een bedrijfsruimte kunnen huren

 

- De ambtenaar en de schepen van economie zorgen niet alleen voor de administratieve kant, maar zijn ook initiatiefnemers en zorgen voor een creatief en innovatief beleid. 

9. Ruimte voor jeugd en sport: kansen creëren 

- Een sterke jeugdraad is de spil voor inspraak in het lokale beleid.

- Jeugdverenigingen verdienen een uitgebreide ondersteuning, ook een gratis toegang tot het containerpark op voorwaarde dat ze preventief omgaan met afval.

- Speelpleinwerking verder uitwerken.

- Installeren van hotspots die gratis wifi-toegang geven.

- Naast de bestaande infrastructuur ook een Finse Piste (veilig loop- en joggingparcours) laten aanleggen.

10. Ruimte voor cultuur: kwaliteit op maat van de gemeente 

- Groeikansen en ruimte voor wat nu bestaat.

- Actieve en financiële ondersteuning van het cultuurbeleid in alle deelgemeenten, de samenwerking met de culturele centra van Ieper en Poperinge uitbreiden.

- N-VA wil dat Heuvelland ieder jaar in een andere deelgemeente een 11-juliviering organiseert.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is